Home lyrics Lyrics Corner: Sikuyo Indlela – Bucy Radebe

Lyrics Corner: Sikuyo Indlela – Bucy Radebe

346
0

Noyana, Noyana? (Will you go)
Nithini noyana, Noyana phezulu (will you go to heaven?)

Sikuyo indlela, yelizwe lobomi (We are on the path, to the land of Life)
Ikhaya labantu, behleli ngendweba (Home of the people, who dwell in happiness)

Ndabuza mna (Noyana) (I am asking, will you go?)
Nithini noyana, Noyana phezulu (will you go to heaven?)

Ndicinga ngokuthi, usebunzimeni (I am thinking, you have difficulties)
Usithi: ngubani, ongalisusayo (You say: Who can take away)
Ityal’ elingaka, isentliziyweni? (The guilt so great, which dwells in the heart?)
NguYesu kuphela, thandaza ke uye (It is Jesus alone, pray therefore to Him)

Ndohamba, Ndohamba (I will go, I will go
Eweke ndohamba, ndisiya phezulu (Yes, let us go, go up to heaven)